logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  31 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560
  19 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  15 มิถุนายน 2559
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  9 มิถุนายน 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 8 มิถุนายน 2559
  31 พฤษภาคม 2559