logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยุคใหม่ โปร่งใสใส่ใจบริการ งานมีผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแนวคิดการบริหาร ยึดอุดมการณ์เพื่อประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน


ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกใน วโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ

3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และเป็น มาตรฐานสากล

4. งานรวมกันกับจังหวัดแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและวิเคราะห์สะภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภารกิจตามฝ่าย

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

การใช้ประโยชน์ในราชการ

1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ, ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ

2. ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

4. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร

5. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

6. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

7. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า

8. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา

9. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา

10. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

                                               งานด้านทะเบียนและหลักฐาน

1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด

2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย

3. เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ

4. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์

5. ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐ ตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น

6. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า

 

ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 

1. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม

2. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน 

3. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

4. รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. 2538

6. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ

7. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

8. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่

 

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

1. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุรุก

2. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

4. ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนบริหาร

ด้านการเงินและบัญชี

1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

2. ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับเงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ

4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง

5. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

6. ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี

7. เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท

8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่า ต้องชำระให้กับทางราชการ

9. ควบคุมดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส.

 

    ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล

1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ

2. ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด

3. พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

5. ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ

6. ดำเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

7. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ

8. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 

1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

3. งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน

4. งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

5. งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ

6. ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ

 


พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือสนองนโยบายของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสำรวจที่ดินที่ส่วนราชการ เลิกใช้ประโยชน์หรือมากเกินความจำเป็น เพื่อสำรองไว้ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ และสนองนโยบายในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข 

2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ความรู้สร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับด้านสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ยากไร้

3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลราคาประเมินที่ดินและอาคารให้กับส่วนราชการ องค์กร เอกชน และประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

4. จัดจำหน่ายจ่ายแลกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวมทั้งสินค้าเหรียญ และประสานการตรวจสอบความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

5. บูรณาการงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และงานประจำร่วมกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

6. ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2152 ครั้ง