logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • แผ่นพับ มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
  3 กันยายน 2563
 • มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
  3 กันยายน 2563
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  2 มีนาคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2560
  25 มกราคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  5 มกราคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2559
  5 มกราคม 2560
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 000907/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่าอาศัยที่มีฐานะยากจน
  25 พฤษภาคม 2559