logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ทร.11)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบ ทบ.4 (แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบหนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  5 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร